Picture1

  1. Menyediakan, menyemak dan meyelaras segala urusan yang berkaitan dengan pelupusan tanah, pembangunan tanah, pengambilan tanah, dan urusan pindah milik tanah.
  2. Merancang dan meyelenggara pembangunan Rancangan Tanah Pinggir (RTP).

 

Picture3                              

  1. Menyemak dan meyediakan kertas kerja bagi permohonan pelupusan tanah untuk pertimbangan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) secara lengkap, teratur dan mematuhi undang-undang yang ada.

2. Menyemakdan meyedia kertas risalat/kertas kerja bagi permohonan pembangunan tanah yang telah melalui dan mendapatkan perakuan pusat setempat (One Stop Centre) untuk pertimbangan dan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri / Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan secara lengkap, teratur serta mematuhi undang-undang yang berkaitan. 

3. Menyelaras mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah (APT 1960), menyemak dan menyediakan kertas kerja bagi permohonan pengambilan tanah untuk pertimbangan dan kelulusan PBN/Y.A.B Menteri Besar (melalui perwakilan kuasa) secara lengkap dan teratur serta mematuhi undang-undang yang ada. 

4. Menyemak dan menyediakan kertas kerja bagi permohonan pindah milik tanah/pindah milik tanah ladang (selain daripada yang tersenarai dalam senarai perwakilan kuasa WKNS 314, 17.8.2006) untuk pertimbangan PBN secara lengkap dan teratur serta mematuhi undang-undang yang berkaitan.