Picture1

 1. Mempertingkatkan kefahaman mengenai undang-undang tanah serta kemahiran pengurusan di kalangan pegawai dan kakitangan Pentadbiran tanah melalui Kursus dan Latihan.

  2.  Berusaha menambah Hasil Negeri daripada sumber tanah melalui Sistem Pungutan Cukai yang berkesan, kaedah-kaedah pungutan yang baru, semakan semula kadar- kadar bayaran pejabat dan mengenalpasti bidang sumber hasil yang baru serta mengekalkan sebagai Agensi yang paling banyak mengutip hasil di Negeri Sembilan.

  3.  Menggalak dan memimpin usaha-usaha pembaharuan dalam Pentadbiran Tanah supaya dapat menyampaikan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti kepada pelanggan melalui kaedah-kaedah pengurusan baru serta mengubahsuai peraturan dan undang-undang tanah yang sedia ada.

  4.  Membantu Pihak Berkuasa Negeri untuk membentuk dan membuat dasar serta merancang penggunaan dan pembangunan tanah dengan lebih cekap.

  5.  Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat sebagai alat pengurusan yang penting bagi merancang, menyelaras dan mengesan aktiviti-aktiviti Pejabat Tanah di seluruh Negeri.

  6.  Mengurus bagi Projek/Rancangan Tanah di bawah Akta Tanah [Kawasan Penempatan Berkelompok], 1960 di seluruh Negeri.

  7.  Berusaha dan mengadakan strategi perlaksanaan kepada pejabat-pejabat tanah bagi membersihkan tunggakan kerja dalam urusan-urusan dalam pentadbiran tanah.

 

Picture3

 1. Menawarkan khidmat nasihat / konsultansi perundangan kepada unit-unit di bawah pentadbiran Pengarah Tanah dan Galian, Negeri Sembilan dan Pentadbir Tanah Daerah.

  2.  Menyediakan ulasan perundangan / maklum balas bertulis kepada unit-unit di bawah pentadbiran Pengarah Tanah dan Galian, Negeri Sembilan dan Pentadbir Tanah Daerah.

  3.  Menyelia Kertas Siasatan yang dikemukakan oleh Unit Penguatkuasaan PTG.NS, Unit Pendaftaran Hakmilik Strata dan Unit Penguatkuasaan Pejabat Tanah Daerah.

  4.  Mengendalikan kes-kes saman Jabatan bagi kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Hakmilik Strata 1985.

  5. Menyemak dan mengemaskini Kertas Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

  6. Menyelaras permohonan pengurangan kompaun bagi kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara.

  7. Membantu Penasihat Undang-Undang Negeri, Negeri Sembilan untuk:
  a. Menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan penyemakan undang-undang.
  b. Menyediakan laporan siasatan tanah bagi kes-kes sivil yang dikendalikan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri.
  c. Membantu menyediakan deraf suratcara Mahkamah.