Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions
 • Apa-apa jumlah wang tahunan yang kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai cukai tanah;
 • Apa-apa pembayaran tahunan lain yang terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri yang menurut mana-mana undang-undang bertulis, hendaklah dipungut seolah-olah ianya adalah cukai tanah atau hasil tanah; dan
 • Apa-apa bayaran yang terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai tunggakan cukai tanah oleh sebab kaedah-kaedah di bawah seksyen 14 Kanun Tanah Negara, 1965.
 • Cukai tanah perlu dibayar sebelum 1hb Jun tiap-tiap tahun.
 • Denda lewat akan dikenakan sebagai tambahan kepada cukai tanah
 • Notis tuntutan (Borang 6A) akan dikeluarkan dan jika tidak dijelaskan dalam tempoh tiga [3] bulan daripada tarikh arahan Notis tersebut maka tindakan merampas tanah dibawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara akan diambil.
 • Kaunter Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan;
 • Kaunter Pejabat Tanah Daerah di Negeri Sembilan;
 • Kaunter Pihak Berkuasa Tempatan (MPS, MPN, MPPD dan semua Majlis Daerah di Negeri Sembilan)
 • Kaunter Pusat Zakat Negeri Sembilan;
 • Kaunter Majlis Agama Negeri Sembilan;
 • Pejabat Pos di seluruh Negeri Sembilan; dan
 • Online melalui laman web ptg.ns.gov.my
 • Bayaran tunai dari kalangan orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Bayaran melalui wang pos dari orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Bayaran melalui bank draf dari kalangan orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Cek persendirian/syarikat mestilah berjumlah RM 250.00 dan ke atas sahaja;
 • Bayaran dengan cara (b),(c),(d) dan (e) hendaklah dibayar atas nama penerima "Bendahari Negeri, Negeri Sembilan"
 • Bil-bil cukai akan dihantar oleh Pejabat-pejabat tanah kepada semua pemilik tanah berdaftar, oleh itu adalah menjadi tanggungjawab tuan-tuan tanah memaklumkan alamat terkini tempat tinggal.
 • Jika bil cukai tidak diterima, pemilik tanah boleh berhubung dengan Pejabat Tanah atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, Negeri Sembilan.
 • Pihak Pejabat Tanah tidak dapat mengesan alamat terkini anda;
 • Alamat yang diberikan tidak lengkap.
 • Tidak boleh. Ansuran hanya dibenarkan kepada cukai tanah yang tertunggak sahaja dan permohonan boleh dibuat di Pejabat Tanah Daerah dimana tanah tersebut terletak melalui Borang PTGNS. BAC.
 • Jika perkara berikut berlaku, anda dinasihatkan menghubungi Pejabat Tanah Daerah atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian untuk semakan bagi mengetahui status taraf hakmilik anda samada mukim, pekan atau bandar.
 • Semakan cukai akan disemak setiap 10 tahun sekali;
 • Status hakmilik anda telah dinaikkan taraf dari mukim ke pekan atau bandar.
 • Hakmilik anda telah ditukarganti kepada hakmilik baru
 • Hakmilik anda telah disambung daripada hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (tetap)