PEKELILING 2022

BIL

TAJUK

1/2022

Garis Panduan Dan Tatacara Pembatalan Kawasan Penempatan Berkelompok Di Dalam Kawasan Pembangunan Persekutuan (Felda) Di Bawah Seksyen 44(1), Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530]

 2/2022

Pengenaan Moratorium Ke Atas Penjualan Rumah Atau Unit Kediaman Di Bawah Projek Perumahan Bersubsidi Kerajaan Persekutuan

3/2022

Garis Panduan Pengurusan  Lesen Pendudukan Sementara  Untuk Mendirikan Pondok Pengawal Di Dalam Kawasan Perumahan Berkonsepkan Kejiranan Berpengawal (Guarded Neighbourhood) Bagi Perumahan Bukan Strata Di Bawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara [Akta 828] Di Negeri Sembilan

4/2022 Garis Panduan Dasar Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman
5/2022 Garis Panduan Dasar Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman
6/2022 Kaedah Dan Tatacara Permohonan Pemberimilikan Tanah Yang Telah DilucutkanSecara Sempurna Akibat Kegagalan Menjelaskan Bayaran Cukai Tanah Di Bawah Seksyen 76, Kanun Tanah Negara [Akta 828]
7/2022 Garis Panduan Permohonan Untuk Menduduki Tanah Kerajaan Bagi Tujuan Pembinaan Pondok Pengawal Di Dalam Kawasan Perumahan Berkonsepkan Kejiranan Berpengawal (Guarded Neighbourhood) Bagi Perumahan Bukan Strata Di Negeri Sembilan
8/2022

Penetapan Pegawai Pengawal Rizab Bagi Rizab Padang Ragut Dan Rizab Pertanian Serta Pelaksanaan Prosedur Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Pajakan Tanah Rizab Padang Ragut Di Bawah Kawalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Dan Permohonan Pajakan Tanah Rizab Pertanian Di Bawah Kawalan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilanadang Ragut Di Bawah Kawalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Dan Permohonan Pajakan Tanah Rizab Pertanian Di Bawah Kawalan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan

9/2022 Garis Panduan Pelaksanaan Request For Proposal (RFP) Bagi Pajakan Tanah-Tanah Rizab Di Bawah Kawalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
10/2022 Penetapan Kaedah Bayaran Ansuran Bagi Cukai Tanah Tahun Semasa Dan Tunggakan Cukai Tanah Beserta Denda Lewat Di Negeri Sembilan