PEKELILING 2021

BIL

TAJUK

1/2020

Kaedah Pengenaan Dan Tuntutan Bayaran Sewa Baharu Di Atas Kelulusan Permohonan Untuk :

1. Mengubah Syarat Nyata Dan Kategori Di Bawah Seksyen 124 (1); Dan

2. Permohonan Serentak Untuk Memecah Sempadan Dan Menukar Syarat Serta Kategori Berkenaan Dengan Bahagian-Bahagian Pecah Sempadan Tanah Yang Dicadangkan Di Bawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara (Akta 828)

 2/2021

Isu Pemberimilikan Atau Perizaban Tanah Kerajaan Negeri Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) Dan Isu Perizaban Tanah Kerajaan Negeri Bagi tapak Sistem Dan Perkhidmatan Pembentungan Di Bawah Kawalan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP)  

3/2021

Dasar Permohonan Pindahmilik/ Pajakan/ Gadaian Bagi Hakmilik Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Act 530] Di Negeri Sembilan

4/2021 Semakan Semula Kaedah 27(1),(2),(3) Dan Kaedah 28 Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Sembilan 2002 Berkaitan Item Dan Kadar-Kadar Jadual Keenam (Rate Of Office Fees) 
5/2021 Kaedah Dan Tatacara Permohonan Pemberimilikan Tanah Yang Telah Dilucutkan Secara Sempurna Akibat Kegagalan Menjelaskan Bayaran Cukai tanah Di Bawah Sekyen 76 Kanun Tanah Negara [Akta 828]
6/2021 Garis Panduan Pengurusan Lesen Pendudukan Sementara Termasuk Lesen Penduduk Sementara Untuk Mengeluarkan Hasil Pertanian Di Bawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara [Akta 828] Di Negeri Sembilan
7/2021 Garis Panduan Pengenaan Sekatan Kepentingan Di Atas Kelulusan Permohonan Menyerahbalik Dan Berimilik Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204A - 204E, Kanun Tanah Negara [Akta 828] Dan Permohonan Menyerahbalik Keseluruhan Tanah Di Bawah Seksyen 197 Dan Pohon Semula Di Bawah Seksyen 76, Kanun Tanah Negara [Akta 828]
8/2021 Pelaksanaan Sistem Pengurusan Doket (e-Doket) Bagi Pengeluaran Bahan Batuan (Kuari Dan Pasir) Dari Tanah Milik Dan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 69 Dan 70 Kanun Tanah Negara [Akta 828] Di Negeri Sembilan
9/2021 Kaedah Dan Tatacara Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan Hakmilik Berstatus Pajakan Negeri Dan Pajakan Mukim Di Bawah Seksyen 90A, Kanun Tanah Negara [Akta 828] Di Negeri Sembilan
10/2021 Semakan Semula Kadar Bayaran Premium Di Atas Pemberimilikan Tanah Kerajaan Akibat Dari Pengambilan Tanah Di Bawah Seksyen 3(1)(a),(b) Dan (c) Akta Pengambilan Tanah 1960 Dan Penetapan Kategori Serta Syarat Nyata Ke Atas Pemberimilikan Akibat Pengambilan Di Bawah Seksyen 3(1)(c), Akta Pengambilan Tanah 1960