Borang Senarai Semak

Muat turun

Gadaian

DOWNLOAD

Melepaskan Gadaian

DOWNLOAD

Turun Milik Akibat Kematian - Grant Probate

DOWNLOAD

Pindahmilik Tanah

DOWNLOAD

Turun-milik Kematian (Borang E/Borang F/Borang T)

DOWNLOAD

Borang Urusan KTN

Muat turun

Pelepasan Gadaian (Borang 16N)

DOWNLOAD

Permohonan Pembatalan Pajakan (Borang 18A)

DOWNLOAD

Permohonan Untuk Penyingkiran Kaveat Swasta (Borang 19H)

DOWNLOAD

Permohonan Untuk Kemasukan Kaveat Persendirian (Borang 19B)

DOWNLOAD

Notis Penyingkiran Kaveat Yang DiCadangkan (Borang 19C)

DOWNLOAD

Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian(Borang 19G)

DOWNLOAD

Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Borang 12A)

DOWNLOAD

Pindahmilik (Borang 14A)

DOWNLOAD

Gadaian (Borang 16A)

DOWNLOAD

Jadual 14-Permohonan Pendaftaran sebagai Pemegang Amanah

DOWNLOAD

Borang 26A- Pemberitahuan Pertukaran Alamat

DOWNLOAD

Borang Permohonan Kebenaran Menggadai Tanah

DOWNLOAD

Permohonan Untuk Pendaftaran Sebagai Wakil (Jadual 15)

DOWNLOAD

Akta Hak Milik Strata Muat Turun
Permohonan Bagi Pecah Bahagi Bangunan Atau Bangunan Dan Tanah Atau Tanah (Borang 1)

DOWNLOAD

Permohonan Untuk Mengeluarkan Hakmilik Strata Yang Berasingan Berkenaan Dengan Hakmilik Strata Sementara (Borang 5)

DOWNLOAD

Permohonan Untuk Memecah Petak (Borang 6)

DOWNLOAD

Permohonan Perakuan Perbadanan Pengurusan / Perbadanan Pengurusan Subsidiari

DOWNLOAD

Borang Permohonan Hakmilik Hilang /Rosak

DOWNLOAD

Borang SELAMAT

Muat Turun

 Borang Pendaftaran Selamat   DOWNLOAD