PEKELILING 2014

 

BIL

TAJUK

1/2014

Perwakilan Kuasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri Kepada Pentadbir Tanah Daerah Di Bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Negara Bagi Kebenaran Memasukkan Nama Kedua Sebagai Pemegang Bersama (Co-Holder) Ke Atas Lot-lot Peneroka Felda Seperti Tercatat Dalam Daftar Pegangan (ROH) Kepada Waris Kedua Di Bawah Seksyen 14(2) Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960

2/2014

Kaedah Dan Pendekatan Untuk Melindungi Tanah-Tanah Yang Diperuntukkan Bagi Tujuan Awam Di Atas Kelulusan Kebenaran Merancang Bagi Permohonan Pembangunan Tanah Di Bawah Seksyen 124(1), 124A, 137, 204D dan 197 & 76 Kanun Tanah Negara

3/2014

Sekatan Ke Atas Pemakaian Seksyen 197dan 76 Kanun Tanah Negara 1965 Bagi Permohonan Serahbalik Keseluruhan Tanah Dan Mohon Semula

4/2014

Kaedah Pengenalan Bayaran Pendaftaran Surat Kuasa Wakil

5/2014

Garis Panduan Baru Terhadap Perolehan Hartanah Oleh Warganegara Asing

6/2014

Penetapan Kadar Bayaran Pajakan Tanah Rizab Dan Permit mengutip Hasil Pertanian di Negeri Sembilan Darul Khusus

7/2014

Kriteria Keperluan Menyerahbalik Sebahagian Tanah Untuk Tujuan Pecah Bahagian Tanah Di Bawah Seksyen 142(1) Kanun Tanah Negara 1965

8/2014

Status Pematuhan Prosedur Tindakan Perampasan Tanah Di Bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara 1965

9/2014

Penyelarasan Kaedah Pengiraan Premium dan Premium Tambahan di Atas Kelulusan Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965 Dan Pembangunan Tanah Di Bawah Seksyen 124, 124A, 204D Dan 197&76 Kanun Tanah Negara 1965