Picture1

 1. Menguatkuasakan undang-undang tanah di dalam negeri supaya pembangunan tanah-tanah dapat diselaraskan seiring dengan pembangunan Negeri Sembilan.
 2. Mengawal, menyelenggara dan menyelaras tanah kerajaan supaya tidak dicerobohi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
  3. Meningkatkan usaha-usaha di dalam tindakan penguatkuasaan dengan lebih berkesan untuk mengelakkan segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan urusan tanah.
  4. Meningkatkan peungutan hasil melalui tindakan penguatkuasaan Seksyen 426 KTN.

 

Picture3

 1. Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan seperti:  
   a. Pemindahan Bahan Batuan.
   b. Pelanggaran Syarat Tanah.
   c. Pencerobohan Tanah Kerajaan.
   d. Lain-lain kesalahan yang berkaitan dibawah KTN.

 2. Menyediakan Kertas Siasatan (IP) bagi kesalahan-kesalahan di bawah KTN dan undang-undang lain yang berkaitan dengan kerjasama Unit Perundangan PTGNS. 

  3. Menyemak dan menyediakan draf rencana warta untuk:  
   a. Perizaban Maksud Awam.
   b. Pembatalan/Perizaban Tanah Simpanan Melayu.
   c. Cadangan/Pembatalan Perizaban Tanah.
   d. Perlantikan Pegawai. 
   e. Cadangan Pengambilan Balik Tanah. 

  4. Menyediakan laporan siasatan tanah bagi maksud:
   a. Pelupusan tanah/pembangunan tanah.
   b. Permit Bahan Batuan.
   c.  Aduan Awam.
   d. Pengeluaran Lesen dibawah Enakmen Mineral.

  5. Menyemak dan menyediakan Notis Gantian 6A dan Borang 8A.

6. Menerima dan Memproses Permohonan Lesen Mineral.