ARAHAN 2022

BIL

TAJUK

1/2022

Penetapan Kaedah Pemberian Diskaun Premium Bagi Pembangunan Tanah

2/2022 Penambahbaikan Kaedah Dan Tatacara Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan Hakmilik Berstatus Pajakan Negeri Dan Pajakan Mukim Di Bawah Seksyen 90A, Kanun Tanah Negara [Akta 828] Di Negeri Sembilan
3/2022 Penambahbaikan Tatacara Pendaftaran Hakmilik Di Atas Kelulusan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya
4/2022 Pengecualian Bayaran Bagi Permohonan Hakmilik Gantian Kerana Hilang/Rosak Akibat Banjir Di Negeri Sembilan
5/2022 Semakan Status "Melayu" Syarikat Atau Badan Korporat Bagi Urusan Yang Melibatkan Tanah Rizab Melayu Termasuk Yang Telah Disenaraikan Di Dalam Jadual Ketiga, Seksyen 7, Enakmen Rizab Melayu Negeri Sembilan
6/2022 Pindahmilik Tanah Berstatus Tanah Rizab Melayu Kepada Syarikat Dan Badan Korporat Mengikut Kehendak Enakmen Rizab Melayu (ERM) Bab 142
7/2022 Penetapan Kadar Bayaran Pajakan Tanah Rizab Padang Ragut Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Pengusaha Individu
8/2022 Permohonan Bagi Pendaftaran Sebagai Pemegang Amanah Di Bawah Subseksyen 344(2), Kanun Tanah Negara [Akta 828]
9/2022 Perluasan Kawasan Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-Lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman
10/2022 Proses Pendaftaran Hakmilik Di Atas Kelulusan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Dari Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman
11/2022 Permohonan Bagi Pendaftaran Sebagai Pemegang Amanah Di Bawah Subseksyen 344(2), Kanun Tanah Negara [Akta 828]
12/2022 Tafsiran Waris Kadim Bagi Urusan Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Di Negeri Sembilan Darul Khusus
13/2022 Pindahmilik Tanah Berstatus Tanah Rizab Melayu KepadaSyarikat Dan Badan Korporat Mengikut Kehendak Enakmen Rizab Melayu (ERM) Bab 142
14/2022 Perkara-Perkara Berkaitan Perampasan Tanah Di Bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828]
15/2022 Keperluan Mengemukakan Dokumen Sampingan Berupa Pendaftaran Syarikat Di Bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] Bagi Tujuan Pendaftaran Syarikat Sebagai Tuan Tanah Berdaftar Atau Kepentingan Lain
 16/2022 Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Kebenaran Pindah Milik Tanah Yang Melibatkan Pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (Tidak Melibatkan Tanah Di Kawasan Penempatan Berkelompok
 17/2022 Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Pembangunan Tanah Di Bawah Seksyen 124(1), 124A, 204D, Dan 197 & 76 Kanun Tanah Negara [Akta 828]
 18/2022 Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara [Akta 828]
19/2022 Keperluan Mendapatkan Maklumat Rancangan Pembangunan (Zoning) Bagi Perincian Blok Perancangan Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah

 

 

SURAT ARAHAN 2022

TARIKH

TAJUK

5 April 2022

Takrifan Pemohon Berkaitan Dasar Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Bagi Tanah-tanah Yang Berstatus Kediaman 

24 Ogos 2022 Penyampaian Ganti Notis Di Bawah Subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara [Akta 828]
25 Ogos 2022 Keperluan Penyenaraian Dalam Jadual Ketiga (Seksyen 7) Enakmen Rizab Melayu (ERM) Bagi Tanah Rizab Melayu Bagi Permohonan Pelupusan Tanah Selain Pemberimilikan
13 Oktober 2022 Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah Kepada Tanaman Kelapa Sawit