ARAHAN 2022

BIL

TAJUK

1/2022

Penetapan Kaedah Pemberian Diskaun Premium Bagi Pembangunan Tanah

2/2022 Penambahbaikan Kaedah Dan Tatacara Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan Hakmilik Berstatus Pajakan Negeri Dan Pajakan Mukim Di Bawah Seksyen 90A, Kanun Tanah Negara [Akta 828] Di Negeri Sembilan
3/2022 Penambahbaikan Tatacara Pendaftaran Hakmilik Di Atas Kelulusan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya
4/2022 Pengecualian Bayaran Bagi Permohonan Hakmilik Gantian Kerana Hilang/Rosak Akibat Banjir Di Negeri Sembilan
5/2022 Semakan Status "Melayu" Syarikat Atau Badan Korporat Bagi Urusan Yang Melibatkan Tanah Rizab Melayu Termasuk Yang Telah Disenaraikan Di Dalam Jadual Ketiga, Seksyen 7, Enakmen Rizab Melayu Negeri Sembilan
6/2022 Pindahmilik Tanah Berstatus Tanah Rizab Melayu Kepada Syarikat Dan Badan Korporat Mengikut Kehendak Enakmen Rizab Melayu (ERM) Bab 142
7/2022 Penetapan Kadar Bayaran Pajakan Tanah Rizab Padang Ragut Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Pengusaha Individu
8/2022 Permohonan Bagi Pendaftaran Sebagai Pemegang Amanah Di Bawah Subseksyen 344(2), Kanun Tanah Negara [Akta 828]
9/2022 Perluasan Kawasan Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-Lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman
10/2022 Proses Pendaftaran Hakmilik Di Atas Kelulusan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Dari Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tanah-Tanah Yang Berstatus Kediaman
11/2022 Permohonan Bagi Pendaftaran Sebagai Pemegang Amanah Di Bawah Subseksyen 344(2), Kanun Tanah Negara [Akta 828]
12/2022 Tafsiran Waris Kadim Bagi Urusan Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530] Di Negeri Sembilan Darul Khusus

 

 

SURAT ARAHAN 2022

TARIKH

TAJUK

5 April 2022

Takrifan Pemohon Berkaitan Dasar Pelaksanaan Penukaran Tempoh Pegangan Hakmilik Daripada Pajakan Kepada Selama-lamanya Di Negeri Sembilan Bagi Tanah-tanah Yang Berstatus Kediaman