ARAHAN 2020

BIL

TAJUK

1/2020

Garis Panduan Pemberian Ex-Gratia Dalam Proses Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 Di Negeri Sembilan

 2/2020

Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Kebenaran Pindah Milik Tanah Yang Melibatkan Pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (Tidak Melibatkan Tanah Di Kawasan Penempatan Berkelompok)

3/2020

Arahan Pemberhentian Permohonan Bagi Pendaftaran Pemegang Amanah, Surat Ikatan Amanah Dan Pembatalan Pemegang Amanah Yang Menggunakan Borang Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS) Dan Pejabat Tanah Daerah (PTD)

4/2020

Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Pembangunan Tanah Di Bawah Seksyen 124(1), 124A, 204D Dan 197 & 76 Kanun Tanah Negara 1965

5/2020 Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965
6/2020 Senarai Semak Dan Proses Kerja Bagi Urusan Tuntutan Tunggakan Sewa Tanah (Notis Borang 6A, Notis Borang 6A Gantian), Urusan Pelucuthakan Tanah (Notis Borang 8A) Dan Urusan Pembatalan Pelucuthakan Tanah Mengikut Seksyen 133 Kanun Tanah Negara 1965 Dan Melalui Perintah Mahkamah
7/2020 Penyelarasan Proses Permohonan Pelepasan Dan Pembatalan Sekatan Kepentingan Lot Kuota Bumiputera

 

SURAT ARAHAN 2020

Tarikh

TAJUK

                                

Makluman Berkenaan Penamatan Pengecualian Denda Lewat Dan Surat Kebenaran (CONSENT) Bagi Penyerahan Dokumen Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Sembilan

6 Julai 2020 

Penetapan Kaedah Pemberian Diskaun Premium Bagi Pemberimilikan Tanah Dan Pembangunan Tanah

24 Jun 2020     Proses Pengambilan Balik Tanah
14 Julai 2020 Pemakluman Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan Mengenai Notis Yang Dikeluarkan Kepada Ruamh Ibadat
14 Julai 2020 Pemakluman Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan Mengenai Kelewatan Ulasan Teknikal Bagi Urusan Pejabat Tanah
22 Julai 2020 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Bagi Tujuan Bangunan Kekal dan Tanaman Jangka Masa Panjang
22 Julai 2020 Permohonan Pembangunan Tanah Di Atas Tanah Kategori Pertanian dan Syarat Nyata Tanah Adalah Padi
1 Disember 2020 Permohonan Remisyen Cukai Tanah Bagi Permohonan Meletak Kategori Dan Syarat Nyata Tanah Di Bawah Seksyen 124(1) Kanun Tanah Negara (Akta 828)
10 Disember 2020

Surat Arahan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (Hal-hal lain) Mengenai Pemakluman Kepada Ahli Dewn Undangan Negeri (ADUN) Kawasan Berkenaan Penolakan Ringkas Bagi Permohonan Lesen Penduduk Semenatara (LPS) Dan Keperluan Ulasan Serta Syor Daripada ADUN Kawasan

10 Disember 2020 Surat Arahan Berkaitan Keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (Hal-hal lain) Mengenai Perincian Ulasan Teknikal Bagi Urusan Tanah